Nieuwsbrief van de Wijkvereniging Bestevaer(nr. 37) 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Alle leden van Wijk- en Speeltuinvereniging Wipstrikkwartier 

Datum:         Woensdag 29 september 2021
Tijd:               20.30 uur
Locatie:        Wijkcentrum Bestevaer
 

Beste leden,

Bij deze nodigen wij jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op

Woensdag 29 september 2021 om 20.30 uur.

Agenda:
1.Opening
2.Verantwoording bestuur jaar 2020
      a. Financieel
      b. Secretarieel
3. Bestuurlijke mededelingen
    Bestuursverkiezing:
      * aftredend en niet herkiesbaar: Mariska v.d. Veer
      * aftredend en niet herkiesbaar: Diny Daenen
      * aftredend en niet herkiesbaar: Henricus Niezink
       * aantredend bestuurslid: Joost Vogelaar
      * aantredende bestuurslid: Bert Koens
4. Verslag vorige vergadering
5. Eventuele extra agenda-punten: agenda op ALV beschikbaar
6. Rondvraag
7. Sluiting

Zijn er zaken die volgens u noodzakelijk zijn om op de ALV te bespreken, dan nodigen wij u uit om dit uiterlijk 23 september 2021 aan ons kenbaar te maken, zodat wij de mogelijkheid hebben deze in de agenda op te nemen.

Graag tot ziens op 29 september!

Met vriendelijke groet,

Henny van Assen, secretaris

Copyright 2012 ---Lex Bakker(info@aabakker.nl)